Novosti

19. 2. 2024.

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Ivanca

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Ivanca

 

Na temelju članka 18. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 23. točke 6. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 67/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Ivanca donesenoj na sjednici dana 14. veljače 2024. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanca objavljuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Ivanca

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme – mandat od 4 godine, uz puno radno vrijeme

 

I. Sukladno odredbi čl. 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik), posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, a koje kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Ivanca mora ispunjavati su kako slijedi:

 

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,

 

Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada TZ Grada Ivanca, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Osim gore navedenih posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, a sukladno odredbi čl. 21., st. 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon), direktor/direktorica turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Nadalje, sukladno odredbama čl. 23., st. 1., 6. i 7. Zakona, direktor turističke zajednice mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (st. 1), ali na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da ga položi u roku od godine od dana stupanja na rad (st. 6.) jer mu u protivnom prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita (st. 7.). Sukladno odredbi čl. 23., st. 5. Zakona, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

II. Prijava na natječaj mora sadržavati:

 1. ime i prezime kandidata/kinje,
 2. adresu prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 3. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj,
 4. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 5. vlastoručni potpis kandidata/kinje.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis, vlastoručno potpisan,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu — elektronički zapis ili potvrdu HZMO-a o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, presliku potvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu (preslika ugovora o radu, rješenje i sl.) iz koje je vidljivo je li radno iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
 5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 6. dokaz o znanju jednog stranog jezika (presliku odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa)
 7. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (presliku odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu
 8. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko imaju položen ispit)

 

NAPOMENE:

 • Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvomiku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.
 • Turističko vijeće TZ Grada Ivanca zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora/ice iz čl. 21., st. 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.
 • U skladu s odredbama čl. 24. st. l., 2., 3. i 4. Zakona, direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice (st. 1.); direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica (st. 2.); direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja (st. 3.); direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice (st. 4.).

 

III. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja obraduju od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju Evan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, LI 19/1).

 

IV. Natječajna komisija za provedbu natječaja Turističkog vijeća TZ Grada Ivanca prikupit će prijave, utvrditi pravodobnost, urednost i potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete propisane ovim natječajem.

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge koje su kandidati dužni dostaviti sukladno odredbama ovog natječaja.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne, neuredne i/ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća TZ Grada Ivanca.

Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O izboru kandidata i imenovanju direktora/direktorice na mandat od četiri (4) godine, Turističko vijeće odlučuje između kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja glasovanjem na sjednici.

Međusobni odnosi direktora i Zajednice uredit će se ugovorom koji se sklapa nakon donošenja Odluke o imenovanju direktora Turističke zajednice

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanca zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja

 

V. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 10 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZ Grada Ivanca www.ivanec-turizam.hr

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj-Natječaj za radno mjesto direktora/direktorice“ na adresu: Turistička zajednica Grada Ivanca, Trg hrv. ivanovca 9b, 42240 Ivanec, isključivo preporučenom poštom.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZ Grada Ivanca.

 

U Ivancu, 19. veljače 2024.

 

TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE

GRADA IVANCA