Turistička zajednica Grada Ivanca

Turistička zajednica Grada Ivanca osnovana je temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) sa zadaćom da upravlja gradom Ivancem kao destinacijom. Turistička zajednica kao organizacija djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, s ciljem promicanja i razvoja turizma grada Ivanca i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području Grada.

 

Ciljevi Turističke zajednice su:

  1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma
  2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
  3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

 

Zadaće Turističke zajednice Grada Ivanca, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije dijele se u tri skupine:

  1. Razvoj proizvoda
  2. Informacije i istraživanja
  3. Distribucija,

a detaljni popis zadaća definiran je člankom 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) i člankom 9. Statuta turističke zajednice Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 67/2020).

 

Turistička zajednica Grada Ivanca djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: turističke pristojbe, članarine, proračuna i ostalih izvora.

Zajednicom upravljaju njezini članovi razmjerno njihovom udjelu u prihodu Zajednice i njihovu značaju za ukupni razvoj turizma.

Zajednicu predstavlja Predsjednik Turističke zajednice, a zastupa direktor Turističke zajednice na način utvrđen Zakonom i Statutom.

 

TZ GRADA IVANCA
Trg hrv. ivanovaca 9b, 42240 Ivanec

OIB: 14546502868

Turističko-informativni centar

Rudolfa Rajtera 5, 42240 Ivanec

Kontakt:

info@ivanec-turizam.hr

Slični članci