Ivanečka rudarska četa

Rad rudara uvijek je bio izuzetno težak i opasan. Osobito je bio težak krajem 19. i početkom 20. stoljeća u ivanečkim rudnicima gdje se je sve radilo ručno jer nije bilo strojeva i drugih adekvatnih sredstava za rad.

Tek nešto kasnije koristili su se konji koji su u rudarskim jamama vukli vagonete (kolica). Kako konji nisu izlazili iz jama, ubrzo su postajali slijepi, a od teških tereta koje su vukli postajali su iznemogli. Tada su ih izvlačili na površinu i prodavali mesarima.

U takvim uvjetima često su se događale nesreće, pa je krajem 19. stoljeća uz odobrenje Kraljevskog rudarskog satništva, a na inicijativu vlasnika rudnika, osnovana Ivanečka rudarska četa.

Četa je imala zadatak brige o rudarima i spašavanja unesrećenih, a brojila je dvadesetak članova. Sačinjavali su ju bolji radnici rudari, zanatlije i službenici obučeni za različite specijalnosti pri spašavanju, bolničari i liječnik.

Rad članova čete bio je organiziran tako da je po nekoliko članova čete radilo u svakoj smjeni, a ostali su se u slučaju nesreće u najkraćem vremenu priključivali spašavanju unesrećenih.

Članovi čete imali su posebne uniforme koja se sastojala od kape koja je imala rudarski znak s lovorovim vijencem od mesinga, opasača, hlača i visokih cipela. Pozlaćene trake na ovratniku označavale su zapovjednika čete, zamjenika, liječnika, trubača, bolničara i ostale članove čete. Sastavni dio uniforme za paradne svrhe bila je i posebna rudarska sjekirica na kojoj je bio prikazan cijeli proizvodni proces u rudniku. Izgled uniforme bio je propisan, a šivati se je smjela isključivo po odobrenju Kraljevskog rudarskog satništva.

S vremenom je četa dobila prostorije i potrebna sredstva za rad, a njezinim intervencijama spašeno je mnogo života. U sklopu čete djelovali su vatrogasci i limena glazba.

Na inicijativu Borisa Jagatića Daraboša, 2006. godine ponovno je oformljena Ivanečka rudarska četa kao povijesna postrojba Hrvatske vojske. Ponovnim osnivanjem čete željelo se zahvaliti nekadašnjim rudarima, ali i sačuvati dio ivanečke tradicije od zaborava i aktivno ju uključiti u turističku promidžbu grada Ivanca. Prva smotra čete izvršena je 24. lipnja 2006. godine u sklopu proslave Dana grada Ivanca. Atraktivne uniforme sašivene su prema sačuvanom primjerku s kraja 19. stoljeća.

Ivanečka rudarska četa jedina je ovakva postrojba u ovom dijelu Europe.

Slični članci